پانل شیشه-ای (clb)

 

مسیر

کد

ردیف

آدرس تابلو

تصاویر

متراژ

آفریقا

C1

1

بزرگراه آفریقا مسیر جنوب به شمال نبش خیابان گل افشان (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C2

2

بزرگراه آفریقا مسیر جنوب به شمال نبش خیابان گل افشان (سازه دوم)

6

C3

3

آفریقا مسیر جنوب به شمال تقاطع کوچه آناهیتا ضلع شمال شرقی

مشاهده عکس

6

الهیه

C4

4

الهیه ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی

مشاهده عکس

6

C5

5

خیابان الهیه ورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C6

6

خیابان الهیه ورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه دوم)

6

C7

7

خیابان الهیه ورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه سوم)

6

C8

8

خیابان الهیه ورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه چهارم)

6

C9

9

خیابان الهیه خیابان خزر مسیر جنوب به شمال تقاطع شریفی منش 

مشاهده عکس

6

C10

10

خیابان الهیه خیابان خزر مسیر جنوب به شمال نرسیده به شریعتی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C11

11

خیابان الهیه خیابان خزر مسیر جنوب به شمال نرسیده به شریعتی (سازه دوم)

6

فرشته

C12

12

فرشته تقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C13

13

فرشته تقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه دوم)

6

C14

14

خیابان فرشته مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C15

15

خیابان فرشته مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری (سازه دوم)

6

C16

16

خیابان فرشته ضلع شمال میدان تختی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C17

17

خیابان فرشته ضلع شمال میدان تختی (سازه دوم)

6

C18

18

خیابان فرشته ضلع شمال میدان تختی (سازه سوم)

6

C19

19

خیابان فرشته ضلع شمال میدان آقا بزرگی

مشاهده عکس

6

نیاوران

C20

20

خیابان نیاوران مسیر غرب به شرق نبش کوچه سعیدی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C21

21

خیابان نیاوران مسیر غرب به شرق نبش کوچه سعیدی(سازه دوم)

6

C22

22

خیابان نیاوران شرق به غرب نرسیده به میدان یاسر نبش کوچه چراغی

مشاهده عکس

6

C23

23

خیابان نیاوران ضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C24

24

خیابان نیاوران ضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه دوم)

6

قدس

C25

25

میدان قدس، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون)

مشاهده عکس

6

اندرزگو

C26

26

بلوار اندرزگو مسیر شرق به غرب خیابان صالحی

مشاهده عکس

6

فرمانیه

C27

27

خیابان فرمانیه مسیر شرق به غرب کوچه نبش سیمین دخت

مشاهده عکس

6

C28

28

خیابان فرمانیه روبروی مدرسه بوعلی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C29

29

خیابان فرمانیه روبروی مدرسه بوعلی (سازه دوم)

6

C30

30

خیابان فرمانیه مسیر شرق به غرب نبش کوچه سعیدی ( سازه اول )

مشاهده عکس

6

C31

31

خیابان فرمانیه مسیر شرق به غرب نبش کوچه سعیدی(سازه دوم)

6

C32

32

خیابان فرمانیه نبش کوچه ثروتی

مشاهده عکس

6

کامرانیه

C33

33

خیابان کامرانیه مسیر جنوب به شمال تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب ( سازه اول )

مشاهده عکس

6

C34

34

خیابان کامرانیه مسیر جنوب به شمال تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب (سازه دوم)

6

نو بنیاد

C35

35

میدان نو بنیاد روی پل سواره نوبنیاد ( سازه اول )

مشاهده عکس

6

C36

36

میدان نو بنیاد روی پل سواره نوبنیاد ( سازه دوم )

6

C37

37

میدان نو بنیاد روی پل سواره نوبنیاد ( سازه سوم )

6

C38

38

میدان نو بنیاد روی پل سواره نوبنیاد  ( سازه چهارم )

6

پاسداران

C39

39

خیابان پاسداران ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C40

40

خیابان پاسداران ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی ( سازه دوم )

6

اقدسیه

C41

41

خیابان اقدسیه مسیر غرب به شرق نرسیده به سباری تقاطع نسترن ضلع جنوب غربی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C42

42

خیابان اقدسیه مسیر غرب به شرق نرسیده به سباری تقاطع نسترن ضلع جنوب غربی (سازه دوم)

6

C43

43

خیابان اقدسیه تقاطع خیابان پاسدران ضلع غربی (سازه اول )

مشاهده عکس

6

C44

44

خیابان اقدسیه تقاطع خیابان پاسدران ضلع غربی (سازه دوم )

6

پارک وی

C45

45

چهارراه پارک وی ضلع شمال غربی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C46

46

چهارراه پارک وی ضلع شمال غربی (سازه دوم)

6

C47

47

چهارراه پارک وی ضلع شمال غربی (سازه سوم)

6

C48

48

چهارراه پارک وی ضلع جنوب غربی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C49

49

چهارراه پارک وی ضلع جنوب غربی (سازه دوم)

6

C50

50

چهارراه پارک وی ضلع جنوب غربی (سازه سوم)

6

ولنجک

C51

51

خیابان ولنجک نبش خیابان بیست و یکم

مشاهده عکس

6

C52

52

ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C53

53

ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه دوم)

6

C54

54

ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه سوم)

6

زعفرانیه

C55

55

خیابان مقدس اردبیلی تقاطع خیابان پسیان ضلع جنوب غربی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C56

56

خیابان مقدس اردبیلی تقاطع خیابان پسیان ضلع جنوب غربی (سازه دوم)

6

C57

57

خیابان مقدس اردبیلی تقاطع خیابان پسیان ضلع جنوب غربی (سازه سوم)

6

C58

58

خیابان مقدس اردبیلی تقاطع خیابان پسیان ضلع جنوب غربی (سازه چهارم)

6

سعادت آباد

C59

59

خیابان سعادت آباد نرسیده به بزرگراه یادگار امام نبش کوچه دوم (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C60

60

خیابان سعادت آباد نرسیده به بزرگراه یادگار امام نبش کوچه دوم (سازه دوم)

6

C61

61

ضلع جنوب غربی میدان کاج ، خیابان سعادت آباد (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C62

62

ضلع جنوب غربی میدان کاج ، خیابان سعادت آباد (سازه دوم)

6

C63

63

ضلع جنوب غربی میدان کاج ، خیابان سعادت آباد (سازه سوم)

6

C64

64

سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری تقاطع خیابان دشت بهشت

مشاهده عکس

6

C65

65

سعادت آباد خیابان سرو غربی میدان قیصر امین پور ضلع جنوب غربی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C66

66

سعادت آباد خیابان سرو غربی میدان قیصر امین پور ضلع جنوب غربی (سازه دوم)

6

C67

67

سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان سی و هشتم

مشاهده عکس

6

شهرک غرب

C68

68

شهرک غرب ایران زمین جنب فروشگاه شهروند (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C69

69

شهرک غرب ایران زمین جنب فروشگاه شهروند (سازه دوم)

6

C70

70

شهرک غرب خیابان خوردین تقاطع دادمان ضلع شمال غربی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C71

71

شهرک غرب خیابان خوردین تقاطع دادمان ضلع شمال غربی (سازه دوم)

6

C72

72

شهرک غرب خیابان خوردین تقاطع دادمان ضلع شمال غربی (سازه سوم)

6

خیابان ولیعصر

C73

73

خیابان ولیعصر رو به روی خیابان زرتشت (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C74

74

خیابان ولیعصر رو به روی خیابان زرتشت (سازه دوم)

6

C75

75

خیابان ولیعصر رو به روی خیابان زرتشت (سازه سوم)

6

C76

76

خیابان ولی عصر ، روبروی مسجد بلال نبش کوچه خرسند

مشاهده عکس

6

میدان عطار

C77

77

میدان عطار به سمت میرداماد خیابان نجفی مقدم جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C78

78

میدان عطار به سمت میرداماد خیابان نجفی مقدم جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه دوم)

6

خیابان شریعتی

C79

79

خیابان شریعتی مسیر جنوب به شمال تقاطع پل صدر ضلع جنوب شرقی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C80

80

خیابان شریعتی مسیر جنوب به شمال تقاطع پل صدر ضلع جنوب شرقی (سازه دوم)

6

C81

81

خیابان شریعتی مسیر جنوب به شمال تقاطع پل صدر ضلع جنوب شرقی (سازه سوم)

6

C82

82

خیابان شریعتی نرسیده به سید خندان تقاطع خیابان قندی ضلع شمال غربی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C83

83

خیابان شریعتی نرسیده به سید خندان تقاطع خیابان قندی ضلع شمال غربی (سازه دوم)

6

C84

84

خیابان شریعتی پل رومی نبش خیابان شریفی منش و خیابان اکبری (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C85

85

خیابان شریعتی پل رومی نبش خیابان شریفی منش و خیابان اکبری (سازه دوم)

6

امیر آباد

C86

86

خیابان امیر آباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم روبروی کوی دانشگاه

مشاهده عکس

6

گلبرگ

C87

87

خیابان گلبرگ نبش سمنگان ضلع جنوب شرقی

مشاهده عکس

6

تهرانپارس

C88

88

فلکه دوم تهرانپارس ضلع جنوب غربی (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C89

89

فلکه دوم تهرانپارس ضلع جنوب غربی (سازه دوم )

6

C90

90

فلکه دوم تهرانپارس ضلع جنوب غربی (سازه سوم )

6

C91

91

فلکه دوم تهرانپارس ضلع جنوب غربی (سازه چهارم )

6

سهروردی

C92

92

خیابان سهروردی روبروی آپادانا شمالی نبش کوچه محبی

مشاهده عکس

6

پونک

C93

93

ضلع شرقی میدان پونک (سازه اول)

مشاهده عکس

6

C94

94

ضلع شرقی میدان پونک (سازه دوم)

6

C95

95

ضلع شرقی میدان پونک (سازه سوم)

6

اکباتان

C96

96

شهرک اکباتان تقاطع خیابان شکوری و خیابان نفیسی

مشاهده عکس

6