الهیه

H9 آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) مدرس (نبش کوچه گلنار) بیلبورد 18

الهیه

LC2 الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه سی ال بی  6*4

الهیه

LC1 الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی سی ال بی  6