اندرزگو

B10 بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان)  بیلبورد (16)3

اندرزگو

G5 بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب  پل عابر  38

اندرزگو

G6 بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق ،غرب به شرق  پل عابر  38