باکری

H6 بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب بیلبورد 33