حکیم

V3 بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق غرب به شرق غرب به شرق  بیلبورد 50

حکیم

H5 بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق  بیلبورد 50

حکیم

S3 بزرگراه حکیم، ضلع جنوب شرقی پل سواره یادگار، غرب به شرق بیلبورد 75

حکیم

G15 بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان،  شرق به غرب بیلبورد 51

حکیم

G3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب شرق به غرب پل عابر 62

حکیم

G4 بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق  پل عابر 62

حکیم

G15 بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان،  شرق به غرب بیلبورد 51

حکیم

L3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب بیلبورد 52