کردستان

G9 بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال پل عابر  47