52 | الهیه | آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)
52 کد | H9 بیلبورد 18 متر
53 | الهیه | ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه
53 کد | LC2 سی ال بی  6*4 متر
54 | الهیه | ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی
54 کد | LC1 سی ال بی  6 متر