56 | اندرزگو | تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان)
56 اکران | B10 بیلبورد (16)3 متر
رزرو بیلبورد
57 | اندرزگو | ضلع جنوب شرقی ، تقاطع با خیابان قیطریه میدان حکمت ، (سه وجهی گردان)
57 اکران | S4 بیلبورد (20)3 متر
رزرو بیلبورد
61 | اندرزگو | بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب
61 اکران | G5  پل عابر  38 متر
رزرو بیلبورد
56 | اندرزگو | بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق
62 اکران | G6  پل عابر  38 متر
رزرو بیلبورد