79 | اشرفی اصفهانی | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوب
79 اکران | V4 بیلبورد عمودی 16 متر
80 | اشرفی اصفهانی | بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب 11111111111111111
80 کد | N3 پل سواره  64 متر