98 | امام علی | پایین تر از رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوب
98 کد | B12 پل سواره  44 متر
رزرو تابلو
99 | امام علی | نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمال
99 کد | V13 پل سواره 38 متر
رزرو تابلو
1 | امام علی | داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوب
100 کد | H13 بیلبورد 50 متر
رزرو تابلو
101 | امام علی | بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال
101 کد | G11 پل سواره  48 متر
رزرو تابلو
102 | امام علی | بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال
102 کد | G12  پل عابر  42 متر
رزرو تابلو