113 | بسیج | بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی
113 کد | B13 پل عابر 38 متر
رزرو تابلو
1 | بسیج | بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی 
114 کد | B14 پل عابر 38 متر
رزرو تابلو
115 | بسیج | بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوب
115 کد | T12 پل عابر 38 متر
رزرو تابلو