108 | تهرانپارس| بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 – دلاوران، شمال به جنوب
108 کد | N5 پل عابر 41 متر
رزرو تابلو
109 | تهرانپارس | بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوب
109 کد | G8 پل عابر 39 متر
رزرو تابلو
110 | تهرانپارس | بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام، پل عابر خیابان 190، جنوب به شمال
110 کد | L13 پل عابر 38 متر
رزرو تابلو