75 | ستاری | بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب
75 کد | B11 بیلبورد 25
رزرو تابلو
76 | همت | بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال
76 کد | T4 پل عابر  64 متر
رزرو تابلو
1 | ستاری | بزرگراه ستاري، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوب
77 کد | L11 پل عابر 38 متر
رزرو تابلو