22 | صدر | بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق
22 کد B1 بیلبورد 33 متر