1 | صیاد | بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب
96 کد | G10 پل عابر 56
رزرو تابلو
1 | صیاد | بزرگراه صیاد شیرازی ، پل سواره رو همت، شمال به جنوب
97 کد | O3 پل سواره 62 متر
رزرو تابلو