87 | نواب| بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوب
87 کد | T13 پل عابر 62 متر
86 | نواب| بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب
86 کد | N4 پل سواره  56 متر