29 | نیایش | بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب
29 کد | L4 بیلبورد 51 متر
رزرو تابلو
30 | نیایش | بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرق 11111111111111111
30 کد | G14 بیلبورد 34 متر
رزرو تابلو