23 | چمران | بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوب
23 کد | L2 بیلبورد 33 متر
رزرو تابلو
24 | چمران | بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب
24 کد | O1  پل سواره  40 متر
رزروتابلو
25 | چمران | بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال
25 کد | T3  پل عابر  56 متر
رزرو تابلو
26 | چمران | بزرگراه چمران ، بالاتر از نیایش ، جنوب به شمال
26 کد | V17 بیلبورد 33 متر
رزرو تابلو
27 | چمران | بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال
27 H4 بیلبورد 33
رزروتابلو
28 | چمران | بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوب
28 V2 بیلبورد 34
رزرو تابلو