1 | کردستان | بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال
45 کد | G9 پل عابر  47 متر