1 | یادگارامام | بزرگراه یادگار، قبل از پل همت، جنوب به شمال
31 کد | S1 بیلبورد 75 متر