84 | جاده مخصوص کرج | کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب
84 کد | B16 پل عابر  38 متر
رزرو تابلو
85 | جاده مخصوص کرج | جاده مخصوص پل عابرشیشه مینا، شرق به غرب
85 کد | V12 پل عابر 38 متر
رزرو تابلو