94 | امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال
94 کد | T14 پل عابر  35 متر
رزرو تابلو