1 | مصطفی خمینی | خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس
95 کد | D11 پل عابر  31 متر
رزرو تابلو