67 | شریعتی | خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال 
67 کد | H1 بیلبورد عمودی 16 متر
رزرو تابلو
68 | شریعتی | خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب 11111111111111111111
68 کد | G13 پل عابر 49 متر
رزرو تابلو