70 | مطهری | تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)
70 کد | H7 بیلبورد 16 متر
رزرو تابلو
71 | مطهری | تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)
71 کد | H8 بیلبورد 16 متر
رزرو تابلو
72 | مطهری | تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)
72 کد | H15 بیلبورد 16 متر
رزرو تابلو