60 | نیاوران | نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق
60 کد | V5 بیلبورد عمودی 19 متر
رزرو تابلو