ستاری

B11 بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب بیلبورد 25

ستاری

T4 بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال  جنوب به شمال  پل عابر  64

ستاری

L11 بزرگراه ستاري، پل عابر  بلوار فردوس، شمال به جنوب شمال به جنوب پل عابر 38