71-70-69 | اقدسیه | مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه (سباری)، تقاطع نسترن ،ضلع جنوب غربی
کد | L36 منطقه | 1 تعداد | 3 متراژ | 18