1 | الهیه | ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی
کد | L1 منطقه | 1 تعداد | 1 متراژ | 6 
رزرو تابلو
  5-4-3-2 | الهیه | ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه
کد | L2 منطقه | 1 تعداد | 4 متراژ | 24
رزرو تابلو
6 | الهیه | خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش
کد | L3 منطقه | 1 تعداد | 1 متراژ | 6
رزرو تابلو
8-7 | الهیه | خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی 
کد | L4 منطقه | 1 تعداد | 2 متراژ | 12
رزرو تابلو
  10-9 | الهیه | الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم
کد | L5 منطقه | 1 تعداد | 2 متراژ | 12
رزرو تابلو
12-11 | الهیه | خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری
کد | L6 منطقه | 1 تعداد | 2 متراژ | 12
رزرو تابلو
15-14-13 | الهیه | خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی
کد | L7 منطقه | 1 تعداد | 3 متراژ | 18
رزرو تابلو
16 | الهیه | خیابان فرشته، ضلع شمال میدان آقا بزرگی
کد | L8 منطقه | 1 تعداد | 1 متراژ | 6
رزرو تابلو
18-17 | الهیه | پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی
کد | L9 منطقه | 1 تعداد | 2 متراژ | 12
رزرو تابلو