28 | اندرزگو | بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ، نبش کوچه سیمین دخت
کد | L16 منطقه | 1 تعداد | 1 متراژ | 6
29 | اندرزگو | بلوار اندرزگو، مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی
کد | L17 منطقه | 1 تعداد | 1  متراژ | 6
31-30 | اندرزگو | بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی
کد | L18 منطقه | 1 تعداد | 2 متراژ | 12
32 | اندرزگو | بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی
کد | L19 منطقه | 1 تعداد | 1 متراژ | 6