76-75 | بهشتی | تقاطع ورودی بزرگراه مدرس
کد | L38 منطقه | 7 تعداد | 2 متراژ | 12