96-95-94-93 | تهرانپارس | فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان
کد | L47  منطقه | 4 تعداد | 4 متراژ | 24