34-33 | جردن | جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان
کد | L20 منطقه | 3 تعداد | 2 متراژ | 12
35 | جردن | جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی
 کد | L21 منطقه | 3 تعداد | 1 متراژ | 6
36 | جردن | تقاطع آفریقا با میرداماد ضلع شمال غربی
کد | L22 منطقه | 3 تعداد | 1 متراژ | 6