40-39-38-37 | زعفرانیه | خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی
اکران | L23  منطقه | 1 تعداد | 4 متراژ | 24
42-41 | زعفرانیه | میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف
کد | L24 منطقه | 1 تعداد | 2 متراژ | 12
46-45-44-43 | زعفرانیه | خيابان الف شمال دوربرگردان میدان الف
کد | L25 منطقه | 1 تعداد | 4 متراژ | 24