77 | سهروردی | روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی
کد | L39 منطقه | 7 تعداد | 1 متراژ | 6