86-85 | شهرک غرب | خیابان ایران زمین روبروی مجتمع گلستان
کد | L44 منطقه | 2 تعداد | 1 متراژ | 12
89-88-87 | شهرک غرب | خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی
کد | L45 منطقه | 2 تعداد | 3 متراژ | 18