27-26 | فرمانیه | خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور
کد | L15 منطقه | 1 تعداد | 2 متراژ | 12