1 | ولنجک | نبش خیابان بیست و یکم 11111111
کد | L26 منطقه | 1 تعداد | 1 متراژ | 6
1 | ولنجک | ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم
کد | L27 منطقه | 1 تعداد | 3 متراژ | 18