59-58-57 | ولیعصر | خیابان ولیعصر ، تقاطع زرتشت 1111111
کد | L30 منطقه | 3 تعداد | 3 متراژ | 18
62-61-60 | ولیعصر | خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما
کد | L31 منطقه | 3 تعداد | 1 متراژ | 6