53-52-51 | پارک‌وی | چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی
کد | L28 منطقه | 1 تعداد | 3 متراژ | 18
56-55-54 | پارک‌وی | چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی
کد | L29 منطقه | 3 تعداد | 3 متراژ | 18