64-63 | پاسداران | خیابان پاسداران ، ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی
کد | L33 منطقه | 3 تعداد | 2 متراژ | 12
65 | پاسداران | خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه (سازه اول)
کد | L34 منطقه | 1 تعداد | 2 متراژ | 12
66 | پاسداران | خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه (سازه دوم)
کد | L34 منطقه | 1 تعداد | 2 متراژ | 12
68-67 | پاسداران | میدان نوبنیاد
کد | L35 منطقه | 1 تعداد | 2 متراژ | 12