90-91-92 | پونک | ضلع شرقی میدان
کد | L46 منطقه | 5 تعداد | 3 متراژ | 18