25-24 | کامرانیه | کامرانیه، مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب
کد | L14 منطقه | 1 تعداد | 2 متراژ | 12