شهرک غرب

L7 شهرک غرب،  میدان صنعت ، ضلع جنوب غربی جنوب غربی جنوب غربی جنوب غربی بیلبورد 34

شهرک غرب

V8 شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) بیلبورد 19

شهرک غرب

LC44 شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع تجاری گلستان  بیلبورد  13