صدر

B1 بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق بیلبورد 33