مطهری

H7 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) بیلبورد 16

مطهری

H8 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب) بیلبورد 16

مطهری

H15 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب) بیلبورد 16