نیاوران

V5  نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق  بیلبورد عمودی 19