اکران های اختصاصی و سراسر کشور توسط رسش

شایان ذکر است تابلوهای شرکت تبلیغاتی رسش در کلیه بزرگراه ها ، خیابان های اصلی و فرعی، میادین، تقاطع ها و نقاط استراتژیک شهر تهران گسترده می باشد و با در اختیار داشتن امکانات حرفه ای و نیرو های اجرایی متخصص به صورت شبانه روزی کمپین های تبلیغات محیطی را در بالاترین کیفیت اجرا می نماید.