کامرانیه

H10 خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه (لواسانی) بیلبورد عمودی 16

کامرانیه

V6 خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 16