رسالت

L5 بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب شرق به غرب  بیلبورد 50

رسالت

B7 بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرق بیلبورد 39

رسالت

T6 بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب شرق به غرب پل عابر 63